Prawo karne

  • obrona na etapie postępowania przygotowawczego (przed organami Policji i prokuratury), sądowego, jak i wykonawczego,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,
  • obrona w sprawach o wstrzymanie lub odroczenie wykonania kary, a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary,
  • pomoc prawna w procedurze uzyskania zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • sporządzanie pism procesowych m.in. apelacji, zażaleń, wniosków, prywatnych aktów oskarżenia.