Prawo odszkodowań

  • sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej (OC, AC, NNW) dotyczące m.in. szkód komunikacyjnych w ruchu drogowym jak również ubezpieczeń majątkowych,
  • sprawy z zakresu szkód na osobie, w tym powstałych w wyniku błędu medycznego,
  • sprawy dotyczące zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, śmierci osoby bliskiej oraz ochrony dóbr osobistych,
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, chorób zawodowych, mobbingu i innych form dyskryminacji pracownika,
  • nienależyte wykonanie umów cywilnoprawnych i dochodzenie kar umownych.