Prawo rodzinne

  • sprawy o rozwód i separację,
  • podział majątku wspólnego,
  • rozliczenia stron w ramach konkubinatu,
  • sprawy o alimenty (w tym o podwyższenie, obniżenie i wygaśnięcie alimentów),
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (jej ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie),
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • ustalenie i zaprzeczenia ojcostwa,
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
  • ubezwłasnowolnienie, kuratela i ustanowienie opieki.