Kancelaria Adwokata Wojciecha Filochowskiego zajmuje się kompleksową obsługą prawną osób fizycznych, jak również podmiotów gospodarczych. Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię obejmuje m.in.:

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • sprawy dotyczące prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, zwrotu nakładów na nieruchomość, odwołania darowizny,
 • podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych,
 • funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
 • sprawy o eksmisję,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • reprezentację w fazie postępowania ugodowego, mediacyjnego, jak również na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • negocjowanie, tworzenie, analiza i opiniowanie umów oraz sporządzanie opinii prawnych

Prawo spadkowe

 • doradztwo w kwestii przyjęcia i odrzucenia spadku oraz mogących się z tym wiązać ewentualnych konsekwencji prawnych i finansowych,
 • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, prowadzenie spraw o dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • reprezentację w sprawach dotyczących zachowku,
 • sprawy o unieważnienie testamentu.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozliczenia stron w ramach konkubinatu,
 • sprawy o alimenty (w tym o podwyższenie, obniżenie i wygaśnięcie alimentów),
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (jej ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie),
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie i zaprzeczenia ojcostwa,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • ubezwłasnowolnienie, kuratela i ustanowienie opieki.

Prawo odszkodowań

 • sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej (OC, AC, NNW) dotyczące m.in. szkód komunikacyjnych w ruchu drogowym jak również ubezpieczeń majątkowych,
 • sprawy z zakresu szkód na osobie, w tym powstałych w wyniku błędu medycznego,
 • sprawy dotyczące zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, śmierci osoby bliskiej oraz ochrony dóbr osobistych,
 • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, chorób zawodowych, mobbingu i innych form dyskryminacji pracownika,
 • nienależyte wykonanie umów cywilnoprawnych i dochodzenie kar umownych.

Prawo administracyjne

 • pomoc prawna w sporządzaniu różnego rodzaju pism urzędowych, dotyczących spraw załatwianych m.in. w Urzędzie Gminy, Urzędzie Wojewódzkim, Starostwie Powiatowym, czy w Urzędzie Skarbowym,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • sporządzania skarg administracyjnych i kasacyjnych oraz reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo karne

 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego (przed organami Policji i prokuratury), sądowego, jak i wykonawczego,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,
 • obrona w sprawach o wstrzymanie lub odroczenie wykonania kary, a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary,
 • pomoc prawna w procedurze uzyskania zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • sporządzanie pism procesowych m.in. apelacji, zażaleń, wniosków, prywatnych aktów oskarżenia.

Obsługa prawna przedsiębiorców

 • wszelkie czynności z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz przekształcania przedsiębiorstw oraz ich bieżącej działalności,
 • prawo nieruchomości i obsługa prawna inwestycji budowlanych,
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej,
 • wsparcie prawne przy tworzeniu spółek prawa handlowego,
 • dokonywanie i modyfikacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prawo pracy

 • reprezentowanie pracownika, jak również pracodawcy w sprawach o: ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, ustalenie wypowiedzenia za bezskuteczne, sprostowanie świadectwa pracy,
 • sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy,
 • odszkodowanie w innych sporach z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, i innych aktów wewnątrzzakładowych,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu molestowania, mobbingu i dyskryminacji.

Windykacja należności

 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • pozwy o zapłatę, w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
 • wnioski egzekucyjne oraz o nadanie klauzuli wykonalności,
 • pozwy o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji komorniczej,
 • powództwa przeciwegzekucyjne i opozycyjne,
 • pomoc w sprawie restrukturyzacji zadłużenia,
 • reprezentowanie wierzycieli, jak i dłużników na etapie przedsądowym, w ramach postępowania sądowego i egzekucyjnego.