Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Klientem, przy czym uzależniona jest m.in. od: rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy oraz nakładu pracy.

Kierując się zawsze zasadą indywidualnego podejścia do sprawy i potrzeb Klienta Kancelaria Adwokata Wojciecha Filochowskiego zapewnia znaczny poziom elastyczności w wyborze sposobu rozliczenia dostosowanego do Państwa potrzeb. Wskazane poniżej formy rozliczania honorarium stanowią jedynie przykłady i na życzenie Klienta mogą być modyfikowane lub łączone ze sobą na najdogodniejszych dla Państwa zasadach.

Wynagrodzenie ryczałtowe za sprawę

Wynagrodzenie płatne w całości za prowadzenie konkretnej sprawy, ustalane z Klientem przed jej przyjęciem, po wstępnym przeanalizowaniu danego problemu prawnego (z możliwością ewentualnego ustalenia wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowego wynagrodzenia za pozytywny wynik danej sprawy).

Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne

Stosowane najczęściej w przypadkach stałej obsługi podmiotów gospodarczych. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od nakładu czynności wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, a jego kwota ustalana jest indywidualnie wraz z podpisaniem umowy z danym podmiotem.

Wynagrodzenie godzinowe

W przypadkach gdy jest możliwe precyzyjne określenie wartości przedmiotu sporu, jak również przy obsłudze niektórych podmiotów gospodarczych, Kancelaria umożliwia zastosowanie rozliczania godzinowego za każdą rozpoczętą godzinę pracy, przy czym kwota stawki jest każdorazowo indywidualnie ustalana.

Wynagrodzenie za określoną czynność

Dotyczy m.in. udzielania porad prawnych (przy czym ich koszt jest zwykle ustalany z góry w zależności od stopnia złożoności danego zagadnienia prawnego), sporządzania opinii prawnych, projektów pism, umów oraz reprezentacji na rozprawie.